Als ouder (of leerling) kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactperso(o)en op school: Rita Naar en Ron van Beekhoven. Deze interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

De interne contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de contactpersoon u begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De contactpersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.  

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, vindt u

hier.