​Het doel van het onderwijs is uitgesplitst in vier pijlers:​

1. Basisvaardigheden: taal (lezen en schrijven) en rekenen.
Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen.

2. Turing skills: opleiden tot denkende doeners.
Door middel van maakonderwijs​ besteden wij aandacht aan de volgende vaardigheden: logica, abstract denken, nieuwsgierig denken, bètavaardigheden, robotica, innovatief denken en creativiteit. Leerlingen krijgen volop de ruimte om vanuit eigen ideeën en interesses aan een project te werken.

3. Wereldburgerschap: opleiden tot wereldwijze, kritische denkers.
Met elkaar samenwerken om de wereld te veranderen vraagt focus op de volgende kennisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, maatschappijleer, filosofie en cultuur/muziek. We bieden deze vakken aan in samenhang. Alan Turing had als kind al een brede belangstelling. Hij hield van puzzels, natuur, bestudeerde het heelal en landkaarten, en deed chemische experimenten. Deze en andere aspecten uit Alan Turings leven komen via thema's terug in ons onderwijs.

4. Gezondheid: sport, beweging, expressie en voeding.
De Alan Turingschool is een gezonde school. We vinden het belangrijk dat kinderen sporten en bewegen. De school is een plek waar kinderen sociale vaardigheden op kunnen doen zoals sportiviteit, goed omgaan met elkaar, grenzen verleggen en het naleven van regels. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen.