Ons onderwijs bestaat uit 4 pijlers.

 

1. Basisvaardigheden: We bieden uitstekend taal- en rekenonderwijs op basis van effectieve vakdidactische principes. 

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen.

2. Turing skills: we leiden op tot denkende doeners.

Onze leerlingen krijgen veel kennis aangeboden en leren deze kennis stapsgewijs toe te passen in een context van toenemende complexiteit en zelfstandigheid. Hierdoor worden ze steeds nieuwsgieriger naar de wereld om hen heen en kunnen ze deze steeds beter begrijpen en zich daartoe verhouden. Ook de creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en techniek worden binnen een thema aangeboden. Dit noemen we het maakonderwijs en wordt verweven in het thematisch onderwijs. 

3. Wereldburgerschap: we leiden op tot wereldwijze, kritische denkers.

Met elkaar samenwerken in een democratische rechtsstaat vraagt focus op de volgende kernvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, maatschappijleer, filosofie en cultuur/muziek. We bieden deze vakken aan in samenhang. Alan Turing had als kind al een brede belangstelling. Hij hield van puzzels, natuur, bestudeerde het heelal en landkaarten, en deed chemische experimenten. Deze en andere aspecten uit Alan Turings leven komen via thema’s terug in ons onderwijs. 

4. Gezondheid: we vinden sport, beweging, expressie en voeding belangrijk

De Alan Turingschool is een gezonde school. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen. 

 

 foto sport