Het team van de Alan Turingschool werkt samen aan de preventie van gedragsproblemen (pro-actief pedagogisch handelen). De leraren zijn in het dagelijks onderwijs in de klas vooral gericht op pro- actief pedagogisch handelen. Hierbij stimuleren zij in alle situaties gewenst gedrag bij alle leerlingen. Dit doen zij door:

  • Heldere gedragsverwachtingen in iedere onderwijssituatie te hanteren
  • Gedragsverwachtingen te visualiseren per onderwijssituatie
  • Het positief bekrachtigen van gewenst gedrag
  • Duidelijk en consequent reageren op ongewenst gedrag in de klas en op school
  • De wijze waarop de klas en school is ingericht en georganiseerd

Door gezamenlijk te werken aan de visie, de kernwaarden en de doelen ontstaat er draagvlak en wordt richting gegeven aan het handelen van alle betrokkenen in de school. Het leidt tot regels en afspraken die gedragen worden, die iedereen kent en waar iedereen elkaar op kan aanspreken. Daarbij gebruikt het team van de Alan Turingschool elementen van Positive Behavior Support (Goed gedrag kun je leren! Annemieke Golly en Jeff Sprague).

Pestprotocol

Voor iedereen moet de school een veilige en vertrouwde omgeving zijn, waar je met plezier naartoe gaat. Een open en respectvolle houding naar elkaar is daarom van groot belang. Waar normen en waarden geschonden worden, grijpen we in. Discriminatie of pestgedrag wordt niet getolereerd. We zijn hier alert op en doen er alles aan dit te voorkomen. Meestal lost de school het probleem samen met de betreffende kinderen of personeelsleden op. Maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van fysiek of extreem verbaal geweld, is overleg tussen de betrokken partijen nodig. Fysiek geweld accepteren we van niemand. Alle betrokkenen zullen daarvoor de consequenties moeten dragen, ongeacht wie er "begonnen" is. Het doel is altijd gezamenlijk een oplossing te vinden.

Op school hanteren we een pestprotocol. Hierin staat beschreven hoe we pestgedrag voorkomen, hoe het wordt gesignaleerd en hoe we erop handelen. In het pestprotocol staan afspraken over het geven van sociale vaardigheidstrainingen en over de begeleiding van kinderen die worden gepest. Het protocol wordt besproken binnen het team, de ouderraad en de MR.